top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Parkhoeve - april 2022

 

Artikel 1: Definities

1. Onder ‘aanbod’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder aanbod van Parkhoeve tot het

sluiten van een overeenkomst.

2. Onder ‘arrangement’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een aanbod met een

combinatie van diensten en/of producten aangeboden door Parkhoeve al dan niet in combinatie met

een overnachting in ons hotel.

3. Onder ‘gast’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon die met

Parkhoeve een overeenkomst sluit of met wie Parkhoeve in onderhandeling is over het sluiten van een

overeenkomst.

4. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere overeenkomst tussen

Parkhoeve en de gast ter zake het verlenen van diensten en/of het verkopen van producten door

Parkhoeve aan de gast.

5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per email of een

andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk

verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van en op alle overeenkomsten

met Herbron BV (met commerciele naam Parkhoeve), ondernemingsnummer: BE0772701505, hierna te noemen: “Parkhoeve”, alsmede

op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van de gast wordt door

Parkhoeve uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. In geval van nietigheid of vernietiging door de gast van een of meer bepalingen van deze algemene

voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van

toepassing op de overeenkomst. Parkhoeve en de gast zullen in overleg treden om een nietige of

vernietigde bepaling van de algemene voorwaarden te vervangen door een bepaling die geldig c.q.

niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q.

vernietigde bepaling.

4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst

met de gast, wordt geacht de laatste versie van deze algemene voorwaarden op alle volgende

overeenkomsten, daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen tussen Parkhoeve

en de gast van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Voor zover een overeenkomst afwijkt van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden,

prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden

blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.

6. Bij discrepantie of strijdigheid tussen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden en

een vertaalde versie van de algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige versie.

 

Artikel 3: Aanbod en tarieven

1. Een aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn

vermeld in het aanbod. Vermeldt het aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod

veertien (14) dagen na de datum van het aanbod.

2. Een door de gast geaccepteerd aanbod kan door Parkhoeve gedurende vijf (5) werkdagen na de

datum van ontvangst van de acceptatie door Parkhoeve worden herroepen, zonder dat dit leidt tot de

verplichting van Parkhoeve tot vergoeding van de door de gast of zijn gezelschap geleden schade.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Parkhoeve niet tot levering van een deel van het in deze

prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Indien de gast een

gedeelte van de diensten wenst af te nemen dan wel een gedeelte van de producten wenst te kopen,

kan Parkhoeve (i) het aanbod aan de gast intrekken dan wel (ii) de gast een gewijzigd aanbod doen.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op de door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens blijken

onjuist of onvolledig te zijn of naderhand wijzigen, is Parkhoeve gerechtigd de in het aanbod vermelde

prijzen of tarieven aan te passen.

5. Het aanbod en de tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten.

6. Een door Parkhoeve aan de gast verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin

prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een aanbod.

7. De door Parkhoeve getoonde of verstrekte informatie, voorbeelden en andere omschrijvingen in

brochures, promotiemateriaal of informatie op de website van Parkhoeve gelden slechts als indicatie

van prijzen van diensten en producten van Parkhoeve. De gast kan aan deze informatie geen rechten

ontlenen.

8. Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst zich voor

Parkhoeve (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen (waaronder begrepen maar niet beperkt

tot: wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen

in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen), is Parkhoeve gerechtigd de prijzen en

de tarieven te verhogen en aan de gast in rekening te brengen.

9. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst is de

gast bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de

gast niet binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Parkhoeve heeft

laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, is de nieuwe prijs voor de gast

bindend.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand:

a. door acceptatie van een aanbod door de gast;

b. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de gast mondeling of schriftelijk verstrekte

opdracht/reservering anders dan op basis van een aanbod;

c. doordat Parkhoeve feitelijk uitvoering geeft aan een de reservering/opdracht van de gast.

2. De overeenkomst vervangt alle eerdere aanbiedingen, voorstellen, correspondentie, afspraken of

andere communicatie tussen Parkhoeve en de gast.

3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van een overeenkomst binden Parkhoeve pas nadat deze

schriftelijk aan de gast zijn bevestigd.

4. Parkhoeve is niet gehouden om wijzigingen van en/of aanvullingen op een overeenkomst te

aanvaarden en is gerechtigd een afzonderlijke overeenkomst te sluiten. Parkhoeve is bevoegd

eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst aan

de gast door te belasten.

5. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Parkhoeve binden

Parkhoeve slechts tegenover de gast indien deze toezeggingen en/of afspraken door de directie van

Parkhoeve schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de gast.

6. Parkhoeve kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst

weigeren.

7. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het Parkhoeve vrij te allen tijde de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de gast naar het oordeel van Parkhoeve zijn

verplichtingen op grond van de artikelen 7.3, 7.4, 7.13 en 7.15 niet nakomt, de gast zich naar het

oordeel van Parkhoeve niet fatsoenlijk gedraagt en/of de aanwijzingen van Parkhoeve niet opvolgt. De

gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie: de volledige reserveringswaarde en

kosten voor (aanvullende) diensten/producten blijven verschuldigd. De gast blijft gehouden deze

kosten integraal aan Parkhoeve te voldoen, zonder dat dit leidt tot de verplichting van Parkhoeve tot

vergoeding van de door de gast of zijn gezelschap geleden schade.

8. Indien de gast een badenkaart heeft aangeschaft en - gedurende de geldigheidsduur van de kaart -

overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op de kaart staat geregistreerd. De erfgenamen van de

gast kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. Parkhoeve is eveneens niet

gehouden eventuele door de erfgenamen geleden schade te vergoeden. Dit artikel is eveneens van

toepassing op alle diensten of producten die de gast heeft gereserveerd en/of heeft besteld waarvoor

reeds een aanbetaling heeft plaatsgevonden.

9. De gast ontvangt enkel bij ernstige en langdurige ziekte de mogelijkheid om het gebruik van de

badenkaart tijdelijk stop te zetten. Dit is enkel mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek,

inclusief een officiële doktersverklaring, gericht aan en uitsluitend ter beoordeling van de directie van

Parkhoeve. Tegen de uitkomst van de beslissing van de directie staan geen (rechts)middelen open.

 

Artikel 5: Annulering en wijziging

1. Annulering of wijziging van de overeenkomst door de gast dient schriftelijk te geschieden en is

slechts mogelijk indien hij de volgende vergoedingen aan Parkhoeve betaalt:

a. bij annulering of wijziging meer dan tweeënzeventig (72) uur voor de datum van uitvoering van de

overeenkomst is de gast geen vergoeding verschuldigd. Aanbetalingen worden volledig teruggestort

onder aftrek van administratiekosten, te weten € 7,95 per reservering;

b. bij annulering minder dan tweeënzeventig (72) uur voor de datum van uitvoering van de

overeenkomst: is de gast 100% van de gehele reserveringswaarde verschuldigd;

c. bij wijziging minder dan tweeënzeventig (72) uur voor de datum van uitvoering van de overeenkomst

worden er per reservering € 4,95 wijzigingskosten in rekening gebracht.

2. Indien Parkhoeve voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan de bij de uitvoering van

de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze bedragen door de gast per omgaande

integraal aan Parkhoeve worden voldaan, ongeacht het moment van annulering.

3. Indien de gast reeds een aanbetaling heeft gedaan aan Parkhoeve en de gast in verband met de

annulering recht heeft op terugbetaling van dit bedrag, zal terugbetaling door Parkhoeve aan de gast

plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na de dag van de annulering op hetzelfde

bankrekeningnummer als ten laste waarvan betaling door de gast heeft plaatsgevonden.

4. Parkhoeve mag een overeenkomst annuleren indien naar het oordeel van Parkhoeve de bedoeling

van de gast met het arrangement of de behandeling een zodanig ander karakter heeft dan vooraf bij

Parkhoeve bekend was op grond van de door de gast verstrekte gegevens en/of inlichtingen. Parkhoeve

is in dit geval niet gehouden tot vergoeding van schade aan de gast of zijn gezelschap.

5. Indien Parkhoeve van de bevoegdheid in artikel 5.4 gebruik maakt en het arrangement reeds is

aangevangen, is de gast gehouden tot betaling van de gehele reserveringswaarde en alle overige

afgenomen diensten en producten van Parkhoeve.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. Parkhoeve zal zich ervoor inspannen de overeenkomst op de overeengekomen datum of data uit te

voeren.

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd omdat:

a. Parkhoeve niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de gast heeft ontvangen;

b. Parkhoeve niet tijdig de aanbetaling van de gast heeft ontvangen; of

c. er sprake is van overige vertragende omstandigheden die voor risico van de gast komen;

heeft Parkhoeve recht op een zodanige verlenging van de uitvoeringstermijn als redelijkerwijs

voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en door Parkhoeve geleden

schade bij de gast in rekening brengen.

3. Indien de gast vooraf een behandeling bij Parkhoeve wenst te boeken, dient de gast vooraf zijn

aankomsttijd door te geven aan Parkhoeve. De behandeling kan een half uur na de opgegeven

aankomsttijd van de gast worden ingepland. Indien de gast te laat komt, is de gast verplicht deze

behandeling aan Parkhoeve te betalen. De gast heeft in dat geval geen recht op een nieuwe

behandeling.

4. Parkhoeve is niet verplicht de eigendommen van de gast in ontvangst of te bewaren. Voor het

bewaren van de eigendommen van de gast, kan de gast gebruikmaken van lockers in de kleedruimte.

De lockers zijn afsluitbaar door middel van een sleutel aan een polsbandje. De gast is zelf

verantwoordelijk voor de door hem gebruikte locker, de inhoud en de bijbehorende (digitale) sleutel.

De lockers worden om niet ter beschikking gesteld aan de gast.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze door onvoorziene omstandigheden

niet of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, zal Parkhoeve met de gast in overleg treden over de

wijziging van de overeenkomst. Parkhoeve zal de gast informeren over de gevolgen van de wijziging

voor de prijzen, tarieven en termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst hierdoor onmogelijk

is geworden, heeft Parkhoeve in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar

geleverde producten en/of diensten.

6. Alle onkosten, die door Parkhoeve in het kader van de uitvoering van een overeenkomst op verzoek

van de gast worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de gast.

7. Parkhoeve heeft het recht de diensten door derden te laten verrichten indien dit voor een goede

uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

Artikel 7: Gedrag en huisregels Wellness

1. De gast zal zich - tijdens zijn verblijf bij Parkhoeve - fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de

aanwijzingen van Parkhoeve opvolgen. De gast accepteert dat rust en ontspanning kernwaarden van

Parkhoeve zijn en zal zijn gedrag daarop afstemmen. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij Parkhoeve

onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap en/of behorende tot zijn

gezelschap zich onthouden van):

a. drugsgebruik;

b. luidruchtig of anderszins storend gedrag;

c. het meebrengen van elektronische apparatuur, met uitzondering van het op eigen risico meenemen

van een eReader zonder camerafunctie, die steeds door het personeel van Parkhoeve kan worden

gecontroleerd en/of worden ingenomen;

d. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;

e. het storen of hinderen van andere gasten en/of personeelsleden van Parkhoeve;

f. het maken van beeld- of geluidsopnames;

g. het hebben van lichamelijk contact met anderen;

h. roken of het gebruik van alternatieve rookwaren (bijvoorbeeld een e-sigaret), uitgezonderd binnen

de door Parkhoeve aangegeven zones buiten;

i. het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties; en

j. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.

2. De gast (en alle personen waarvoor de gast wettelijk verantwoordelijk is) is/zijn verplicht zich te

gedragen overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende huisregels van Parkhoeve. Parkhoeve kan onder

meer nadere eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, het gedrag en de persoonlijke hygiëne van

de gast. De gast dient bij overtreding van de huisregels uit artikelen 7.1, 7.3, 7.4, 7.13 en 7.15 of bij

ander naar het oordeel van Parkhoeve ongewenst gedrag, op verzoek van Parkhoeve de gebouwen en

het terrein van Parkhoeve te verlaten. De gast dient al hetgeen hij aan Parkhoeve is verschuldigd in het

kader van de uitvoering van de overeenkomst per omgaande en volledig te voldoen, zonder dat dit

leidt tot de verplichting van Parkhoeve tot vergoeding van de door de gast of zijn gezelschap geleden

schade.

3. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Parkhoeve.

4. Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten tot de wellness van Parkhoeve. Kinderen

vanaf 12 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Personen jonger dan 18 jaar

worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn door een meerderjarige. Het is verplicht een geldig

legitimatiebewijs te kunnen overhandigen. Parkhoeve kan, bij twijfel over de leeftijd, naar het

legitimatiebewijs vragen.

5. Het dragen van badkleding is bij Parkhoeve toegestaan op bepaalde dagen.

6. Het dragen van badslippers is in de sauna niet toegestaan. Buiten de sauna is het dragen van

badslippers verplicht tenzij anders aangegeven.

7. In de restaurants, de loungeruimtes, de rustruimtes en op de terrassen is het dragen van een badjas

verplicht.

8. Iedere gast krijgt tijdens het verblijf een polsbandje waarmee binnen Parkhoeve aankopen gedaan

kunnen worden. Het dragen van dit polsbandje is voor de gast verplicht. Bij verlies van het polsbandje

wordt € 25,- aan kosten in rekening gebracht aan de gast.

9. Douchen is verplicht alvorens de baden, sauna’s, stoombaden en andere faciliteiten te gebruiken.

Na gebruik van een warme ruimte is opnieuw douchen verplicht voordat de gast van een (zwem)bad

gebruik maakt.

10. Zelf meegebrachte tassen zijn in het resort niet toegestaan. Persoonlijke eigendommen dienen te

worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers.

11. Het is gasten niet toegestaan ligbedden, banken en stoelen bezet te houden zonder dat deze

gebruikt worden.

12. Het is gasten niet toegestaan om een duik- of zwembril te dragen in het wellnessresort.

13. De uitvoering van een opgieting is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van Parkhoeve. Het

is gasten niet toegestaan zelf vloeistoffen op de saunakachels aan te brengen.

14. Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht bij warme droge ruimtes, waaronder de sauna en andere

ruimtes, plaats te nemen op een handdoek waarbij ook de voeten op de handdoek rusten. Uit

hygiënisch oogpunt vraagt Parkhoeve om de handdoeken in het saunagedeelte te laten hangen en niet

mee te nemen naar de restaurants.

15. Alcohol en sauna gaan niet goed samen. Het personeel is bevoegd, voor de veiligheid van de gast

zelf, de overige gasten en het personeel van Parkhoeve, te weigeren alcohol te schenken aan de gast

en zijn gezelschap wanneer het personeel dit niet verantwoord acht.

16. Waardevolle voorwerpen kunnen opgeborgen worden in de afsluitbare lockers. Parkhoeve is niet

verplicht tot toezending van verloren of achtergelaten eigendommen van de gast over te gaan.

17. Indien op het terrein en/of in de gebouwen van Parkhoeve verloren of achtergelaten eigendommen

van de gast worden aangetroffen, dan worden deze bij de receptie van Parkhoeve ingeleverd. Indien

de eigendommen niet binnen zestig (60) dagen na inlevering daarvan bij Parkhoeve door de gast te zijn

opgehaald, dan wordt geacht afstand van het eigendom door de gast te zijn gedaan en verkrijgt

Parkhoeve de eigendom. Het is toegestaan dat Parkhoeve verifieert of de verloren of achtergelaten

voorwerpen in eigendom zijn van de gast.

Artikel 8: Cameratoezicht en persoonsgegevens

1. Parkhoeve maakt gebruik van cameratoezicht voor de beveiliging van de gasten en haar personeel.

Parkhoeve hanteert een maximale bewaartermijn van vierentwintig (24) uur, tenzij bepaalde

beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.

2. De persoonsgegevens van de gast worden verwerkt overeenkomstig het privacy statement, te

vinden op de website van Parkhoeve: https://Parkhoeve.com/privacy-statement.

 

Artikel 9 Garantie op producten

1. Parkhoeve garandeert geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de beschrijvingen op

en de specificaties van de producten.

2. De garantie geldt niet dan wel vervalt indien:

a. het gaat om geringe verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;

b. de gast het product op onjuiste wijze heeft gebruikt;

c. de gast de voorschriften van de fabrikant van de producten niet in acht heeft genomen;

3. Indien Parkhoeve garantie op producten van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Parkhoeve

uitsluitend gehouden tot de vervanging van het product of de vergoeding van schade jegens de gast

indien Parkhoeve op vervanging van het product of vergoeding van schade jegens haar toeleveranciers

aanspraak kan maken.

 

Artikel 10: Verhuur

1. De bepalingen in dit artikelzijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Parkhoeve en de gast

betreffende de verhuur van zaken (het “gehuurde”) aan de gast gedurende een bepaalde periode,

waaronder begrepen maar niet beperkt: tot badjassen en handdoeken.

2. Parkhoeve is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de gast vóór ingang van de huurperiode

aan Parkhoeve moet voldoen.

3. De gast is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is

aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade, verlies en diefstal aan het gehuurde.

Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan Parkhoeve worden gemeld.

4. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt in de gebouwen respectievelijk op het terrein van

Parkhoeve. Het is verboden het gehuurde mee te nemen buiten de gebouwen of het terrein van

Parkhoeve.

5. Na afloop van de huurperiode moet de gast het gehuurde aan Parkhoeve teruggeven in de staat

waarin het zich bij ontvangst bevond.

6. Kosten in verband met de reparatie van schade aan of vermissing van het gehuurde komen voor

rekening van de gast.

7. Indien de gast het gehuurde – om welke reden dan ook – niet tijdig retourneert aan Parkhoeve, is de

gast verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan Parkhoeve te vergoeden.

8. Parkhoeve mag alle voor rekening van de gast komende kosten en schade aan het gehuurde

verrekenen met de van de gast ontvangen waarborgsom, onverminderd de overige rechten van

Parkhoeve.

 

Artikel 11: Betaling

1. Parkhoeve mag altijd een (gedeeltelijke) aanbetaling van de gast verlangen en, zolang de gast

daarmee in gebreke is, de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

2. De gast moet bij zijn vertrek, of zoveel eerder als Parkhoeve verlangt, contant of giraal betalen voor

de geleverde diensten en producten van Parkhoeve.

3. Indien het openstaande bedrag niet binnen een termijn van veertien (14) dagen volledig is betaald,

is de gast aan Parkhoeve, een dag na het verstrijken van de betalingstermijn, de wettelijke rente over

de openstaande hoofdsom verschuldigd. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een

gedeelte van een maand als hele maand gerekend. De verschuldigdheid van een factuur staat vast

indien de gast niet binnen de betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

4. Indien na een eerste aanmaning door Parkhoeve betaling uitblijft, zal Parkhoeve gerechtigd zijn om,

ter incasso van haar vordering, de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform

het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. Door de gast gedane betalingen strekken eerst in minder op de door de gast verschuldigde kosten,

rente en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen dienen te

geschieden door overschrijving van het bedrag naar het rekeningnummer van Parkhoeve, zoals dat op

de factuur is aangegeven, dan wel op een door Parkhoeve ander aangewezen bankrekeningnummer.

6. Indien de gast met de betaling jegens Parkhoeve in gebreke blijft, heeft Parkhoeve het recht de

verdere uitvoering van alle tussen Parkhoeve en de gast lopende overeenkomsten op te schorten

totdat de betaling in zijn geheel is voldaan.

7. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Parkhoeve

gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan een tijdige betaling door de gast, dan heeft Parkhoeve het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tenzij tot haar genoegen door de gast

zekerheid is gesteld voor al hetgeen de gast aan Parkhoeve verschuldigd is of zal worden. In dit laatste

geval kan Parkhoeve voor een nadere uitvoering van de overeenkomst nadere zekerheidstelling

verlangen.

8. De gast is jegens Parkhoeve gehouden de in artikel 11.7 bedoelde zekerheidstelling te voldoen voor

al hetgeen hij aan Parkhoeve verschuldigd is of zal worden, ook indien Parkhoeve niet overgaat tot

opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

9. Alle vorderingen van Parkhoeve op de gast zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Parkhoeve omstandigheden ter kennis komen die

haar goede grond geven te vrezen dat de gast niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter

beoordeling van Parkhoeve;

b. indien Parkhoeve de gast gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in de

artikelen 11.7 en 11.8 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; of

c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de gast, een verzoek tot

toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of ingeval van zijn

overlijden.

 

Artikel 12: Klachten

Klachten over geleverde diensten en producten dienen binnen vierentwintig (24) uur nadat de gast

bekend is geworden met het gebrek schriftelijk door de gast aan Parkhoeve ter kennis worden

gebracht.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Parkhoeve is aansprakelijk voor directe schade als gevolg een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de overeenkomst, met inachtneming van de hierna in dit artikel genoemde beperkingen.

2. De gast realiseert zich dat het verblijven in de ruimtes (waaronder in de sauna’s, stoomcabines en

zwembaden) bepaalde risico’s met zich meebrengen zoals het risico op uitglijden, stoten, branden of

op een andere wijze letsel oplopen. De aansprakelijkheid van Parkhoeve voor gevolgschade

(waaronder maar niet beperkt: tot bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving

en/of geleden verlies en personen- of letselschade) is uitgesloten.

3. De gast moet die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.

4. Indien Parkhoeve aansprakelijk is voor door de gast geleden schade, is de schadevergoedingsplicht

van Parkhoeve te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het

voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Parkhoeve niet uitkeert of de schade

niet onder een door Parkhoeve afgesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van

Parkhoeve beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst met de gast.

5. De gast moet bij Parkhoeve, uiterlijk binnen twaalf (12) maanden nadat hij bekend is geworden of

bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, een schriftelijk claim neerleggen, op straffe

van verval van alle rechten van de gast jegens Parkhoeve.

6. De gast kan geen beroep doen op de vergoeding van schade indien de schade is ontstaan:

a. als gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de uitvoering van

de overeenkomst gebruikte producten (waaronder begrepen maar niet uitsluitend beperkt tot

cosmetica, shampoo, douchegel, scrubzout, etenswaren en dranken);

b. aan voertuigen van de gast en/of zijn gezelschap die zich op het terrein van Parkhoeve bevinden;

c. als gevolg van verlies, vermissing en diefstal van of aan overige eigendommen van de gast; of

d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de gast aan Parkhoeve verstrekte gegevens of

inlichtingen.

e. door handelen of nalaten van de gast en/of derden in strijd met door Parkhoeve verstrekte

instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;

7. De gast is in de gevallen, als opgesomd in van artikel 13.6, aansprakelijk voor alle hieruit

voortvloeiende schade en vrijwaart Parkhoeve uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot

vergoeding van de schade.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Parkhoeve of haar personeel.

 

Artikel 14: Overmacht

1. Parkhoeve kan niet aangesproken worden tot nakoming, herstel of schadevergoeding wanneer een

tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1, wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend –

begrepen:(a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers,

waaronder nutsbedrijven, (b) bedrijfsstoringen en/of computerstoringen, (c) het niet leveren van

noodzakelijke materialen en/of diensten door derden, (d) opzet of grove schuld van hulppersonen, (e)

werkstaking, (f) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (g) brand, (h) bijzondere

weersomstandigheden (zoals overstromingen), (i) overheidsmaatregelen (zowel op nationaal als op

internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (j) oorlog,

mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (k) sabotage, (l) vervoersstremmingen, (m)

machinebreuk en/of (n) transportvertraging.

3. In geval van overmacht heeft Parkhoeve de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan

niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gast

heeft in beide gevallen geen recht op schadevergoeding.

4. Indien Parkhoeve bij het intreden van de overmacht geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de gast gehouden deze

factuur te voldoen.

 

Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de gast tekort schiet in zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, kan Parkhoeve de

overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, door middel een

schriftelijke verklaring aan de gast ontbinden.

2. Parkhoeve kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien:

a. de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;

b. na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde

bestaat;

c. de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van Parkhoeve;

d. de gast in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

e. de gast zijn (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de voorlopige surseance van betaling

is verleend;

f. de gast de toepassing van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) aanvraagt

respectievelijk de WSNP van toepassing is verklaard;

g. op de vermogensbestanddelen van de gast executoriaal beslag is gelegd en dit beslag niet binnen

dertig (30) dagen na de eerste beslaglegging is opgeheven;

d. de gast onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. de gast anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn

vermogen of delen ervan verliest.

3. De gast is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud

van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle tussen Parkhoeve en de gast gesloten overeenkomsten, daaruit voortvloeiende en daarop

voortbouwende verbintenissen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, daaruit voortvloeiende en daarop

voortbouwende verbintenissen tussen de gast en Parkhoeve mochten ontstaan, zullen uitsluitend

worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is kennis te nemen in de vestigingsplaats van

Parkhoeve tenzij de gast, binnen één (1) maand nadat Parkhoeve zich op dit beding heeft beroepen,

Parkhoeve schriftelijk in kennis stelt dat hij voor de beslechting van het geschil de volgens de wet

bevoegde rechter wenst te kiezen.

bottom of page